പൂജകൾ

പൂജകൾ AMOUNT (INR)
1 ആയില്യം പൂജ 51.00
2 ഭഗവത് സേവ 101.00
3 നവഗ്രഹ പൂജ 5001
4 ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ 1500.00
5 ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ(നടതുറപ്പ് സമയത്തെ ) 6000.00
6 പ്രദോഷ പൂജ 101.00
7 രാഹു പൂജ 51.00
8 ഉദയസ്തമയ പൂജ 10000.00
9 ഉമാമഹേശ്വര പൂജ 501.00
10 വാവു പൂജ 101.00