അഭിഷേകങ്ങൾ

അഭിഷേകങ്ങൾ AMOUNT (INR)
1 1000കുടംധാര 1001.00
2 അഷ്ടാഭിഷേകം 2501.00
3 ധാര 15.00
4 എണ്ണാ അഭിഷേകം – 1 KG 151.00
5 കളഭാഭിഷേകം 10001.00
6 മഞ്ഞൾ ശ്രീ പർവതി അഭിഷേകം 501.00
7 നെയ്യ് അഭിഷേകം 600.00
8 പാലഭിഷേകം(1 LTR.) 51.00
9 ശങ്കഭിഷേകം 20.00
10 ശ്രീരുധ്രം ധാര 30.00