ഹോമങ്ങൾ

ഹോമങ്ങൾ AMOUNT (INR)
1 അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം 251.00
2 ഗണപതി ഹോമം 30.00
3 കറുക ഹോമം 51.00
4 മഹാമൃത്യുംജയ ഹോമം 5001
5 മൃത്യുംജയ ഹോമം 501.00