അർച്ചനകൾ

അർച്ചനകൾ AMOUNT (INR)
1 ആയുർസൂക്തംപുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
2 ഐക്യമത്യം പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
3 ആഖോരമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
4 ഭാഗ്യസൂക്തംപുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
5 മൃത്യുംജയ പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
6 പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
7 പുഷ്പാഞ്ജലി 5.00
8 സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
9 വിദ്യാമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00