തിരു. ആറാട്ട്

  • -

തിരു. ആറാട്ട്

Category : Uncategorized

ദാരുകനെന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുവാനാണ് ഭദ്രകാളി ശിവനിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത്.ദാരികനിഗ്രഹത്തിനു ശേഷം